Privacyverklaring Samberg Accountancy

Samberg Accountancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Samberg Accountancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het uitvoering geven aan de opdracht tot dienstverlening;
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht tot het verrichten van financiele en fiscale werkzaamheden;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Samberg Accountancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam, voorletters, geslacht;
– Adres en woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Burgerservicenummer;
– Burgerlijke staat;
– Inkomensgegevens en andere financiële gegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Samberg Accountancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van de overeenkomst tot dienstverlening en maximaal 7 jaar daarna (in verband met de bewaarplicht die de AWR ons oplegt).

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Samberg Accountancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het nakomen van financiele verplichtingen voortvloeiende uit een overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Samberg Accountancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam en voorletters;
– Adres en woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IBAN-nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Samberg Accountancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects of geïnteresseerden worden door Samberg Accountancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via toestemming op het contactformulier op onze website.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Samberg Accountancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam en voornaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Samberg Accountancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Samberg Accountancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Samberg Accountancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Achternaam en voorletters;
– Adres en woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– Burgerservicenummer;
– IBAN-nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Samberg Accountancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan andere verwerkers (sub-verwerkers) verstrekken voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld wanneer sub-verwerkers beschikken over specialistische kennis of middelen waarover wij niet beschikken.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van de FIOD. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Samberg Accountancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Samberg Accountancy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!